[AudioBook] Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư

  1. Lời nói đầu Diệu Pháp Âm
  2. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 1 Diệu Pháp Âm
  3. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 2 Diệu Pháp Âm
  4. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 3 Diệu Pháp Âm
  5. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 4 Diệu Pháp Âm
  6. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 5 Diệu Pháp Âm
  7. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 6 Diệu Pháp Âm
  8. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 7 Diệu Pháp Âm
  9. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 8 Diệu Pháp Âm
  10. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư 9 Diệu Pháp Âm

NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA TẾ BÀO UNG THƯ
Người giảng: PHÁP SƯ ĐẠO CHỨNG
Người dịch: THÍCH MINH QUANG

Bệnh tật đeo theo để khổ đời
Con người vì bệnh phải mòn hơi
Bệnh xui quân tử không tròn chí
Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời
Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục
Bệnh mờ non nước áng mây trời
Phải chăng không bệnh là hy hữu?
Nên mộng xuân hồng phải tả tơi!

 

Mời đánh giá nội dung này

Leave a Reply