Kinh Vu Lan

  1. Kinh Vu Lan Diễn đọc: Kẻ Trộm Hương
  2. Kinh Vu Lan Bổn - 3 biến Diễn đọc: Trần Ngọc San

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn trong Phật giáo, là ngày để con cái thể hiện lòng biết ơn lên bậc cha mẹ. 

Dưới đây là tóm tắt sự tích Kinh Vu Lan dưới dạng ảnh vẽ sinh động. Xin cúng dường quý Phật tử.

* Nguồn copy: cusiphapan


 

Leave a Reply