Kinh Tứ Niệm Xứ – Sư Bà Hải Triều Âm

  1. Kinh Tứ Niệm Xứ - Giới thiệu Diễn đọc Tinh Tấn
  2. Kinh Tứ Niệm Xứ - Chánh Văn Diễn đọc Tinh Tấn
  3. Kinh Tứ Niệm Xứ - Chuẩn bị tu tập Diễn đọc Tinh Tấn
  4. Kinh Tứ Niệm Xứ - Quán thân Diễn đọc Tinh Tấn

Leave a Reply