Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng |  Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội – PL.2548 – DL.2004 (Tái bản lần thứ nhất)

 1. 1. Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi Diệu Pháp Âm 19:34
 2. 2. Phân Thân Tập Hội Diệu Pháp Âm 6:15
 3. 3. Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên Diệu Pháp Âm 9:10
 4. 4. Nghiệp Cảm Của Chúng Sinh Diệu Pháp Âm 18:09
 5. 5. Danh Hiệu Của Địa Ngục Diệu Pháp Âm 7:28
 6. 6. Như Lai Tán Thán Diệu Pháp Âm 17:17
 7. 7. Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất Diệu Pháp Âm 9:39
 8. 8. Các Vua Diêm La Khen Ngợi Diệu Pháp Âm 15:16
 9. 9. Xưng Danh Hiệu Chư Phật Diệu Pháp Âm 7:21
 10. 10. So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí Diệu Pháp Âm 9:10
 11. 11. Địa Thần Hộ Pháp Diệu Pháp Âm 5:12
 12. 12. Thấy Nghe Được Lợi Ích Diệu Pháp Âm 20:06
 13. 13. Dặn Dò Cứu Độ Nhân Thiên Diệu Pháp Âm 11:36