Danh mục Phật Pháp

Kinh Vu Lan

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn trong Phật giáo, là ngày để con cái thể hiện lòng biết ơn lên bậc cha mẹ.  Dưới đây là tóm tắt sự…