Default image

Quang Đạo

Hoan nghênh phổ biến! Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Vu Lan

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn trong Phật giáo, là ngày để con cái thể hiện lòng biết ơn lên bậc cha mẹ.  Dưới đây là tóm tắt sự…

Kinh Dược Sư

NGUYỆN HƯƠNG Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.   Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà, Lòng thành…