[Audio] Đức Phật Và Phật Pháp

Giới thiệu


Nghe Online

 1. [00] Tiểu sử Đại Đức Narada Diệu Pháp Âm 22:58
 2. PHẦN 1 - [01] Từ Đản sanh đến Xuất gia Diệu Pháp Âm 23:51
 3. [02] Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả Diệu Pháp Âm 25:10
 4. [03] Đạo Quả Phật Diệu Pháp Âm 20:39
 5. [04] Sau khi Thành Đạo Diệu Pháp Âm
 6. [05] Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp Diệu Pháp Âm 27:06
 7. [06] Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp đầu tiên Diệu Pháp Âm 49:31
 8. [07] Truyền bá Giáo Pháp Diệu Pháp Âm 27:12
 9. [08] Đức Phật và Thân quyến (I) Diệu Pháp Âm 33:31
 10. [09] Đức Phật và Thân quyến (II)
 11. [10] Những người Chống Đối và những vị Đại Thí Chủ Diệu Pháp Âm 51:27
 12. [11] Những Đại Thí Chủ trong hàng vua chúa Diệu Pháp Âm 25:14
 13. [12] Con Đường Hoằng Pháp Diệu Pháp Âm 34:48
 14. [13] Đời sống hằng ngày của Đức Phật Diệu Pháp Âm 9:43
 15. [14] Đức Phật nhập Đại Niết Bàn Diệu Pháp Âm 58:09
 16. PHẦN 2 - [15] Phật Giáo là gì? Diệu Pháp Âm 48:11
 17. [16] Vài đặc điểm của Phật Giáo Diệu Pháp Âm 41:11
 18. [17] Bốn Chân lý Thâm diệu, hay Tứ Diệu Đế Diệu Pháp Âm 28:42
 19. [18] Nghiệp báo Diệu Pháp Âm 28:28
 20. [19] Nghiệp là gì? Diệu Pháp Âm 25:27
 21. [20] Sự báo ứng của Nghiệp Diệu Pháp Âm 34:55
 22. [21] Tính chất của Nghiệp Diệu Pháp Âm 21:17
 23. [22] Khởi thủy của đời sống là gì? Diệu Pháp Âm 21:42
 24. [23] Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa Diệu Pháp Âm 11:05
 25. [24] Do đâu tin có tái sanh Diệu Pháp Âm 19:35
 26. [25] Thập Nhị Nhân Duyên Diệu Pháp Âm 25:37
 27. [26] Những hình thức Sanh và Tử Diệu Pháp Âm 5:14
 28. [27] Những cảnh giới Diệu Pháp Âm 16:33
 29. [28] Hiện tượng Tử Sanh Diệu Pháp Âm 13:50
 30. [29] Cái gì đi tái sanh? - Lý Vô Ngã Diệu Pháp Âm 31:21
 31. [30] Trách nhiệm tinh thần Diệu Pháp Âm 7:18
 32. [31] Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống Diệu Pháp Âm 15:41
 33. [32] Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây Diệu Pháp Âm 17:17
 34. [33] Niết Bàn Diệu Pháp Âm 16:50
 35. [34] Đặc tánh của Niết Bàn Diệu Pháp Âm 26:14
 36. [35] Con đường Niết Bàn (I) Diệu Pháp Âm 13:28
 37. [36] Con đường Niết Bàn (II) Diệu Pháp Âm 36:51
 38. [37] Chướng ngại tinh thần Diệu Pháp Âm
 39. [38] Con đường Niết Bàn (III) Diệu Pháp Âm 24:47
 40. [39] Phẩm hạnh A-la-hán Diệu Pháp Âm 11:42
 41. [40] Lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát Đạo Diệu Pháp Âm 23:04
 42. [41] Ba-la-mật Diệu Pháp Âm 1:21:21
 43. [42] Tứ Vô Lượng Tâm Diệu Pháp Âm 56:18
 44. [43] Tám Pháp Thế Gian Diệu Pháp Âm 57:43

Mục Lục Sách

Tiểu sử Đại Đức Narada
Lời Mở Đầu

Phần I – Đức Phật
[01] Từ Đản sanh đến Xuất gia
[02] Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả
[03] Đạo Quả Phật
[04] Sau khi Thành Đạo
[05] Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp
[06] Kinh Chuyển Pháp Luân – Bài Pháp đầu tiên
[07] Truyền bá Giáo Pháp
[08] Đức Phật và Thân quyến (I)
[09] Đức Phật và Thân quyến (II)
[10] Những người Chống Đối và những vị Đại Thí Chủ
[11] Những Đại Thí Chủ trong hàng vua chúa
[12] Con Đường Hoằng Pháp
[13] Đời sống hằng ngày của Đức Phật
[14] Đức Phật nhập Đại Niết Bàn

Phần II – Phật Pháp
[15] Phật Giáo là gì?
[16] Vài đặc điểm của Phật Giáo
[17] Bốn Chân lý Thâm diệu, hay Tứ Diệu Đế
[18] Nghiệp báo
[19] Nghiệp là gì?
[20] Sự báo ứng của Nghiệp
[21] Tính chất của Nghiệp
[22] Khởi thủy của đời sống là gì?
[23] Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa
[24] Do đâu tin có tái sanh
[25] Thập Nhị Nhân Duyên
[26] Những hình thức Sanh và Tử
[27] Những cảnh giới
[28] Hiện tượng Tử Sanh
[29] Cái gì đi tái sanh? – Lý Vô Ngã
[30] Trách nhiệm tinh thần
[31] Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống
[32] Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây
[33] Niết Bàn
[34] Đặc tánh của Niết Bàn
[35] Con đường Niết Bàn (I)
[36] Con đường Niết Bàn (II)
[37] Chướng ngại tinh thần
[38] Con đường Niết Bàn (III)
[39] Phẩm hạnh A-la-hán
[40] Lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát Đạo
[41] Ba-la-mật
[42] Tứ Vô Lượng Tâm
[43] Tám Pháp Thế Gian
[44] Những vấn đề của kiếp Nhân sinh

Leave a Reply