[Audio] Cô ba cháo gà | Truyện nhân quả báo ứng

Truyện Cô Ba Cháo Gà là một câu chuyện có thật do nhân vật tự thuật. Sau nhiều năm sát sinh hàng trăm con gà nấu cháo bán, Cô Ba hữu duyên học Phật Pháp, thành tâm trì kinh trong 06 năm.

Chợt một ngày, Cô Ba bị đột tử, thần thức thấy quỷ thần cõi âm, được đưa về âm ty gặp Bồ Tát Quán Thế Âm, bị Diêm Vương luận tội. Từ đây, Cô Ba biết được nhân quả, tội phước mình gây ra trong nhiều đời. Phát tâm độ chúng sanh trong một kiếp để cấn trừ nghiệp quả…

  1. Cô ba cháo gà du âm phủ 2:02:33

Leave a Reply