[Audio] 100 bài khai thị ngắn của HT. Tịnh Không

Đây là tập hợp 100 bài khai ngắn thị của HT. Tịnh Không & HT. Tự Liễu, được trích trong các bài giảng pháp/bài luận của các Ngài. Nội dung các audio xoay quanh việc tu học Pháp môn Tịnh Độ sao cho đúng cách, đúng pháp để chân thật thành tựu đạo quả.

Bản thân con khi nghe các audio này thì lĩnh hội và sáng tỏ rất nhiều điều. Tự thấy mình còn nhiều mê muội cần phải cố gắng rất nhiều trong con đường học tập Phật pháp.

Nay con mời quý Phật tử cùng nghe để tăng thêm tín tâm cho mình. Nam Mô A Di Đà Phật.


Phần 01 – 49

 1. 1. Bốn Loại Nhân Duyên Này Phải Đầy Đủ Thì Chúng Sanh Mới Được Độ Pháp sư Tịnh Không 6:16
 2. 2. Vì Sao Niệm Câu A Di Đà Phật Lại An Vui Như Vậy Pháp Sư Tịnh Không 3:00
 3. 3. Mười Sáu Chữ Này Đã Hại Chúng Ta Nhiều Đời Nhiều Kiếp Rồi Pháp Sư Tịnh Không 3:18
 4. 4. Tất Cả Chỉ Là Ảo Mộng Pháp Sư Tịnh Không 3:13
 5. 5. Sự Thù Thắng Của Việc Lạy Phật Pháp Sư Tịnh Không 3:02
 6. 6. Cảm Ứng, Hào Quang Trong Pháp Hội, Trong Đạo Tràng Pháp Sư Tịnh Không 3:29
 7. 7. Chúng Ta Phải Nên Khiếp Sợ 3 Đường Ác Pháp Sư Tịnh Không 3:39
 8. 8. Sát Sanh Cúng Tế Khi Người Thân Chết, Chính Là Hại Người Đã Mất Pháp Sư Tịnh Không 6:07
 9. 9. Thế Gian Này Cái Gì Là Thật Pháp Sư Tịnh Không 4:07
 10. 10. Tu Hành, Nghe Pháp Không Ít, Tại Sao Chẳng Thể Vãng Sanh Pháp Sư Tịnh Không 3:34
 11. 11. Dụng Công Niệm Phật & Sự Cảm Ứng Phật Bồ Tát Pháp Sư Tịnh Không 10:16
 12. 12. Tham Lam Là Bệnh Nặng Nghiêm Trọng Trong Tam Độc Pháp Sư Tịnh Không 6:23
 13. 13. Nghĩ Phật Thì Làm Phật, Nghĩ Quỷ Thì Liền Làm Quỷ Pháp Sư Tịnh Không 9:47
 14. 14. Phương Pháp Niệm Phật, Dụng Công Một Mình Pháp Sư Tịnh Không 8:00
 15. 15. Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật, Niệm Niệm Đến Minh Tâm Kiến Tánh Pháp Sư Tịnh Không 5:37
 16. 16. Tất Cả Chư Phật Đều Niệm A Di Đà Phật Mà Thành Phật Pháp Sư Tịnh Không 6:39
 17. 17. Vì Sao Niệm Phật, Vẫn Bị Quả Báo Địa Ngục Pháp Sư Tịnh Không 8:11
 18. 18. Tổn Người Lợi Mình Chính Là Ác Pháp Sư Tịnh Không 9:12
 19. 19. Sát Sanh Pháp Sư Tịnh Không 13:40
 20. 20. Người Chân Thật Tu Hành Không Thể Không Biết Đến Điều Này Pháp Sư Tịnh Không 14:57
 21. 21. Chúng Ta Muốn Vãng Sanh Thành Phật Không Thể Không Tu Mười Thiện Pháp Sư Tịnh Không 10:36
 22. 22. Sáu Cõi Luân Hồi Pháp Sư Tịnh Không 11:28
 23. 23. Thế Nào Là Niệm Phật Thành Khối Pháp Sư Tịnh Không 7:37
 24. 24. Xuất Gia Pháp Sư Tịnh Không 8:21
 25. 25. Phương Pháp 10 Niệm Pháp Sư Tịnh Không 12:14
 26. 26. Chánh Mạng Pháp Sư Tịnh Không 11:45
 27. 27. Đạo Tâm Sương Sớm Pháp Sư Tịnh Không 8:21
 28. 28. Tu Sám Hối Như Thế Nào Mới Phục Nghiệp, Diệt Tội Pháp Sư Tịnh Không 17:18
 29. 29. Công Đức & Phước Đức Pháp Sư Tịnh Không 11:24
 30. 30. Tâm Bình Đẳng Chính Là Tâm Phật Pháp Sư Tịnh Không 8:42
 31. 31. Tất Cả Khổ Đau Cũng Từ Một Chữ Tham Pháp Sư Tịnh Không 12:59
 32. 32. Lục Độ Ba La Mật Pháp Sư Tịnh Không 22:44
 33. 33. Niệm Phật Là Thâm Diệu Thiền Pháp Sư Tịnh Không 8:44
 34. 34. Giai Độ Bỉ Ngạn 9:04
 35. 35. Tình Chấp Là Nguyên Nhân Không Thể Vãng Sanh Pháp Sư Tịnh Không 3:29
 36. 36. Tín Nguyện Hạnh Pháp Sư Tịnh Không 6:47
 37. 37. Khống Chế, Chiếm Hữu, Đối Lập Là Hình Tướng Của Tham Sân Si Pháp Sư Tịnh Không 5:52
 38. 38. Vì Sao Việc Nghe Giảng Kinh Hằng Ngày Rất Quan Trọng Pháp Sư Tịnh Không 7:12
 39. 39. Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ Pháp Sư Tịnh Không 8:37
 40. 40. Đệ Tử Quy & Thập Thiện Nghiệp Đạo Pháp Sư Tịnh Không 4:55
 41. 41. Bố Thí 9:04 7:03
 42. 42. Nguyên Nhân Tu Hành Bị Thoái Tâm Pháp Sư Tịnh Không 8:41
 43. 43. Niệm Phật Là Nhân, Thành Phật Là Quả Pháp Sư Tịnh Không 7:01
 44. 44. Không Thể Nói Tín Nguyện Hạnh Suông Thì Được Vãng Sanh Pháp Sư Tịnh Không 7:10
 45. 45. Mở Rộng Tâm Lượng Pháp Sư Tịnh Không 6:37
 46. 46. Từ Bi Đa Họa Hại, Phương Tiện Xuất Hạ Lưu Pháp Sư Tịnh Không 5:47
 47. 47. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Thù Thắng Đến Như Vậy Pháp Sư Tịnh Không 9:40
 48. 48. Tin Sâu Nguyện Thiết Chính Là Vô Thượng Bồ Đề Tâm Pháp Sư Tịnh Không 7:21
 49. 49. Không Vãng Sanh Thì Nhất Định Đọa Tam Ác Đạo Pháp Sư Tịnh Không 10:42

Phần 50 – 100

 1. 50. Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Mà Vẫn Còn Phiền Não Quá Nhiều Pháp Sư Tịnh Không 5:40
 2. 51. Ngoài Tâm Không Phật Cũng Không Ma Pháp Sư Tịnh Không 5:12
 3. 52. Không Đúng Thuốc Thì Có Thể Mất Mạng Pháp Sư Tịnh Không 4:25
 4. 53. Phương Pháp Chuyển Phiền Não Pháp Sư Tịnh Không 4:04
 5. 54. Thực Tiển Bắt Đầu Từ Đệ Tử Quy Pháp Sư Tịnh Không 10:07
 6. 55. Người Khác Luôn Hoàn Toàn Đúng Pháp Sư Tịnh Không 8:30
 7. 56. Không Nên Ham Hưởng Thụ, Quả Báo Không Thể Lường Pháp Sư Tịnh Không 7:03
 8. 57. Thân Người Rất Khó Được Pháp Sư Tịnh Không 5:20
 9. 58. Không Hiếu Dưỡng Cha Mẹ Thì Khó Mà Vãng Sanh Tây Phương Pháp Sư Tịnh Không 4:23
 10. 59. Bạn Có Chắc Chắc Lúc Lâm Chung Sẽ Tỉnh Táo Pháp Sư Tịnh Không 5:42
 11. 60. Pháp Thân Là Gì Pháp Sư Tịnh Không 5:38
 12. 61. Thị Dục & Ái Dục Đoạn Pháp Thân Huệ Mạng Của Chúng Ta Pháp Sư Tịnh Không 3:33
 13. 62. Cư Sĩ Lý Á Trị Vãng Sanh Pháp Sư Tịnh Không 4:49
 14. 63. Mười Năm Nghe Giảng Kinh, Đắc Niệm Phật Tam Muội Pháp Sư Tịnh Không 3:33
 15. 64. Tiếc Phước, Tích Công Lũy Đức Là Việc Rất Quan Trọng Pháp Sư Tịnh Không 4:47
 16. 65. Vì Sao Phải Khéo Giữ Khẩu Nghiệp, Không Nói Lỗi Người Pháp Sư Tịnh Không 8:47
 17. 66. Ngũ Dục Lục Trần Thật Đáng Sợ Pháp Sư Tịnh Không 8:52
 18. 67. Phiền Não Ma, Tử Ma, Thiên Ma, Ngũ ́Ấm Ma Pháp Sư Tịnh Không 8:44
 19. 68. Trời Đã Xế Bóng, Đường Về Còn Xa - PS Tự Liễu Pháp Sư Tự Liễu 34:32
 20. 69. Giáo Học Vi Tiên Pháp Sư Tịnh Không 6:29
 21. 70. Tánh Tương Cận, Tập Tương Viễn Pháp Sư Tịnh Không 3:59
 22. 71. Không Nên Đem Tội Lỗi, Phải Quấy Người Khác Để Vào Tâm Pháp Sư Tịnh Không 4:17
 23. 72. Sanh Tử Tâm Thiết Pháp Sư Tự Liễu 43:50
 24. 73. Một Mặt Niệm Phật, Một Mặt Tăng Trưởng Ái Căn Sanh Tử Pháp Sư Tự Liễu 34:13
 25. 74. Phật Pháp và Sự Chuyển Đổi Vận Mạng Pháp Sư Tịnh Không 9:09
 26. 75. Thường Nghĩ Đến Chữ Chết Thì Liền Khẩn Thiết Niệm Phật Pháp Sư Tịnh Không 11:45
 27. 76. Trồng Nhân Thiện Thì Được Thiện Quả Pháp Sư Tịnh Không 11:38
 28. 77. Làm Thế Nào Để Siêu Độ Người Thân Pháp Sư Tịnh Không 5:32
 29. 78. Vô Thường Đến Trở Tay Sẽ Không Kịp Pháp Sư Tịnh Không 5:13
 30. 79. Ba Đời Chư Phật Đều Phải Tu Pháp Căn Bản Này Pháp Sư Tịnh Không 5:57
 31. 80. Phải Cúng Thất Như Thế Nào Để Giúp Người Đã Mất Pháp Sư Tịnh Không 17:13
 32. 81. Nhân Duyên Quả Báo Không Mảy May Sai Chạy Pháp Sư Tịnh Không 9:31
 33. 82. Vì Sao Vạn Người Niệm Phật, Vãng Sanh Chỉ Có Hai Ba Người Pháp Sư Tịnh Không 10:18
 34. 83. Những Hiểu Lầm Khi Nghe Pháp Dẫn Đến Chấp Lý Mà Bỏ Sự Pháp Sư Tịnh Không 18:32
 35. 84. Thích Ăn Hải Sản & Những Quả Báo Đau Đớn Pháp Sư Tịnh Không 7:50
 36. 85. Tín, Giải, Hành, Chứng Pháp Sư Tịnh Không 11:54
 37. 86. Thời Nay Tội Ngũ Nghịch Cũng Rất Dễ Phạm Pháp Sư Tịnh Không 11:26
 38. 87. Phê Bình, Nói Lỗi Của Người Là Điều Đại Kị Pháp Sư Tịnh Không 7:16
 39. 88. Làm Thế Nào Để Khắc Phục Tập Khí Xấu Ác Pháp Sư Tịnh Không 6:16
 40. 89. Vì Sao Không Nên Hưởng Phước Pháp Sư Tịnh Không 6:24
 41. 90. Niệm Phật, Tụng Kinh Vẫn Chưa Phải Là Học Phật Pháp Sư Tịnh Không 4:56
 42. 91. Phước Lộc & Tuổi Thọ Pháp Sư Tịnh Không 5:28
 43. 92. Người Niệm Phật Không Có Trí Huệ Thì Tín Tâm Dao Động Pháp Sư Tịnh Không 7:48
 44. 93. Bài Xích Tịnh Độ, Không Tin A Di Đà Phật Thì Thiệt Thòi Quá Lớn Rồi Pháp Sư Tịnh Không 17:37
 45. 94. Nhất Định Không Nên Tuyên Truyền Việc Xấu Của Người Xuất Gia Pháp Sư Tịnh Không 5:08
 46. 95. Bảo Tướng & Phước Tướng Pháp Sư Tịnh Không 3:42
 47. 96. Áo Cà Sa Trong Nhà Phật Có Ý Nghĩa Gì Pháp Sư Tịnh Không 6:07
 48. 97. Người Đi Hộ Niệm & Tham Dự Pháp Hội Siêu Độ, Những Điều Đáng Lưu Ý Pháp Sư Tịnh Không 6:00
 49. 98. Vô Trụ Sanh Tâm Pháp Sư Tịnh Không 8:25
 50. 99. Du Tịnh Ý Cảnh Sách Pháp Sư Tịnh Không 16:38
 51. 100. Quen Nhiều Người Thì Thị Phi Nhiều, Biết Nhiều Việc Thì Phiền Não Nhiều Pháp Sư Tịnh Không 4:49

4 Comments

Leave a Reply