10 danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  1. 10 Danh Hiệu Của Đức Phật Diễn đọc: Tinh Tấn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Là người con Phật, chúng ta cần phải biết về danh xưng của Đức Phật để phát khởi tâm rung động chí thành khi nghe danh hiệu Ngài và trưởng dưỡng niềm tin sâu sắc vào bậc Thầy gốc của tất cả chúng sinh ở cõi Ta bà.
Hiểu về 10 danh hiệu của Đức Phật để trong từng phút giây của cuộc sống, chúng ta mới có thể dâng niềm tri ân lên Ngài và tin rằng Đức Phật chưa từng vắng bóng. Ngài vẫn tiếp tục trở lại với cuộc đời này dẫn dắt chúng sinh đi đến bến bờ giác ngộ.
Chúng ta phát nguyện nương tựa Ngài, trong ánh từ quang của Ngài để cuối cùng trở về với Đức Phật trong mỗi người.

10 danh hiệu của Đức Phật

1. Như Lai

2. Ứng Cúng

3. Chính Biến Tri

4. Minh Hạnh Túc

5. Thiện Thệ

6. Thế gian Giải

7. Vô thượng Sĩ

8. Điều Ngự Trượng Phu

9. Thiên Nhân Sư

10. Phật Thế Tôn


Nguồn: Pháp Âm Phật Học

Leave a Reply