10 câu chuyện đền trả nghiệp duyên đời trước của Đức Phật

  1. 10 Câu Chuyện Đền Trả Nghiệp Duyên Đời Trước Của Đức Phật Pháp Âm Tuyên Lưu

MƯỜI CÂU CHUYỆN ĐỀN TRẢ NGHIỆP DUYÊN ĐỜI TRƯỚC CỦA ĐỨC PHẬT

Link tải MP3

1. Nhân duyên Tôn-đà-lợi vu khống đức Phật
2. Nhân duyên Phật và năm trăm A-la-hán bị vu khống và phỉ báng
3. Nhân duyên đức Phật bị đau đầu
4. Nhân duyên đức Phật đau nhức khớp xương
5. Nhân duyên đức Phật bị đau lưng
6. Nhân duyên đức Phật bị thanh gỗ nhọn đâm vào chân
7. Nhân duyên đức Phật bị Điều-đạt lăn đá tổn thương ngón chân
8. Nhân duyên đức Phật bị nữ Bà-la-môn Chiên-sa vu khống
9. Nhân duyên đức Phật ăn lúa dành cho ngựa
10. Nhân duyên đức Phật tu khổ hạnh.

* Trích lục từ quyển 59, chương “Nghiệp chướng đời trước”, bộ sách “Pháp Uyển Châu Lâm” (Hương Hoa Vườn Giáo Pháp)
* Nguyên tác Hán văn: Pháp sư Đạo Thế
* Diễn đọc: PT Thiện Quang, Bích Ngọc
* Trình bày: Nhóm Pháp Âm Tuyên Lưu.

Leave a Reply